طراحی و اجراء پروژه
شنبه 13 اردیبهشت 1399
     بازدید: 2369
    

سپس از مشاوره و طراحی اولیه بخش فنی مجموعه آسیا شبکه طی قرارداد رسمی از سازمان نظام مهندسی و مشخص کردن فاکتورهای اجناس و اجراء طبق قرارداد از ابتدا تا انتهای پروژه را در زمان تعیین تحویل مشتری محترم می گردد.